From Wiki

Linux: FindKomutuOrnekleri

"find" komutu örnkeleri:

Case insensitive arama: Adında "xpad" kelimesi geçen dosyaları arar. Büyük-küçük harf ayrımı gözetmez.

find /home/ozgun -iname "xpad" 

.c veya .txt uzantılı dosyaları /tmp altına linkler.

find . \( -name "*.c" -o -name "*.txt" \) -exec ln -s {} /tmp \; 2> /dev/null 1> /dev/null

Bulunduğumuz dizinde, 3 ve 3'ten fazla günden önce oluşturulan dosyaların bulunup silinmesi:

$ find . -ctime +3 -exec rm '{}' \;

Bulunduğumuz dizinde, 3 gün önce oluşturulmuş dosyaların silinmesi:

$ find . -ctime 3 -exec rm '{}' \;

Bulunduğumuz dizinde "sess" ile başlayan dosyaların silinmesi.

$ find . -name "sess*" -exec rm '{}' \;

Bulunduğumuz dizinde 777KB'tan büyük dosyaların bulunması:

$ find . -size +777k -print 

Using "find" with multiple -name clauses

% find . ( -name "*.jpg" -o -name "*.gif" ) -exec do_something_wih {} ;

Using Image Magick to scale an image proportionally

% find . -name "*.jpg" -exec convert -verbose -geometry 150x150 {} {} ;

Doing something to a hierarchy of files

% find . -name "*.h" -exec grep NSDoWhatIMean {} ; -print

Finding suid executables

% find . -type f -perm +06000 -print

Kaynaklar: http://borkware.com/quickies/everything/

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Linux.FindKomutuOrnekleri
Page last modified on April 21, 2006, at 01:44 PM