Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

TurkceKlavyeVeFontKullanimi

Slackware'de Turkce Klavye Ve Font Kullanımı

Slackware 8.0 T�rk�e Ayarlar�

Nihat Ciddi, [email protected]

v1.01, 16 Temmuz 2001

 -----------------------------------------------------------------

Bu dok�manda, Slackware Linux 8.0 da��t�m�nda T�rk�e'ye �zg� karakterler olan �, �, �, �, �, �, � karakterlerinin konsolda ve XFree86?'da d�zg�n olarak g�r�lebilmesi i�in yap�lmas� gereken ayarlar anlat�lmaktad�r.

 -----------------------------------------------------------------

1. Giri�

  * 1.1 Neler gerekli?
  * 1.2 Bu dok�man�n yeni s�r�mleri
  * 1.3 G�r��ler, sorular, �neriler...

2. Konsol Ayarlar�

3. XFree86? Ayarlar�

 -----------------------------------------------------------------

1. Giri�

1.1 Neler gerekiyor?

Kuruluma ba�lamadan �nce a�a��daki dosyalar�n elinizde bulunmas� gerekir.

  * Latin-5 (T�rk�e) font
   lat5-16.psfu.gz
  * T�rk�e Q klavye d�zeni
   trq.map.gz
  * XFree86? i�in ISO8859?-9 fontlar�
    o XFree86?-ISO8859?-9-2.1.2-10.noarch.tgz
    o XFree86?-ISO8859?-9-75dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz
    o XFree86?-ISO8859?-9-100dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz

1.2 Bu dok�man�n yeni s�r�mleri

Slackware Linux 8.0 T�rk�e Ayarlar� dok�man�n yeni s�r�mleri d�zenli olarak [email protected] e-posta listesinde duyurulacak ve T�rkiye Linux Kullan�c�lar� Derne�i'nin web sitesine (www.linux.org.tr) g�nderilecektir.

Dok�man�n en son s�r�m� HTML olarak http://linux.fisek.com.tr/ciddi/slackware8-turkce.html adresinden al�nabilir.

1.3 G�r��ler, sorular, ...

Dok�manla ile ilgili her t�rl� g�r��leriniz ve sorular�n�z i�in benimle [email protected] adresinden ba�lant� kurabilirsiniz. Dok�manda bir hata buldu�unuzda bunu bana haber verirseniz, dok�man�n bir sonraki s�r�m�nde bunu d�zeltebilirim.

 -----------------------------------------------------------------

2. Konsol Ayarlar�

�ndirdi�imiz T�rk�e font ve klavye dosyalar�n� ilgili yerlere kopyalayal�m.

cp lat5-16.psfu.gz /usr/share/kbd/consolefonts/ cp trq.map.gz /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/

/etc/rc.d/rc.local a��l�� dosyas�na a�a��daki sat�rlar� ekleyin.

setfont lat5-16.psfu.gz loadkeys trq.map.gz

B�ylece konsol i�in bir T�rk�e font ve T�rk�e Q klavye i�in gerekli olan klavye d�zenini sistemin her a��l��ta y�klenmisini sa�lam�� olduk. Bir sonraki a��l��� beklememek i�in yukar�daki komutlar� komut sat�r�ndan tekrarlayabilirsiniz.

Daha sonra /etc/inputrc dosyan�z� a�arak (yoksa yenisini yarat�n) i�ine a�a��daki sat�rlar� ekleyin.

set input-meta on set convert-meta off set output-meta on

/etc/profile dosyan�z� a�arak i�ine a�a��daki sat�rlar� ekleyin.

export INPUTRC=/etc/inputrc export LANG=tr_TR

B�ylece konsol i�in T�rk�e karakter ayarlar�n� tamalam�� oluyoruz.

 -----------------------------------------------------------------

3. XFree86? Ayarlar�

XFree86? ISO8859?-9 (T�rk�e) fontlar�n� y�klemek i�in a�a��daki komutlar� girin.

installpkg XFree86?-ISO8859?-9-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz installpkg XFree86?-ISO8859?-9-75dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz installpkg XFree86?-ISO8859?-9-100dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz

Gerekli fontlar� y�kledikten sonra, XFree86?'ya bunu haber vermemiz gerekir. /etc/XF86Config? dosyas�n� a�arak FontPath? sat�rlar�n�n en �st�ne a�a��daki sat�rlar� da ekleyin.

FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/100dpi/" FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/75dpi/" FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/misc/"

Art�k Slackware 8.0'�n�zla T�rk�e okuyup, yazabilirsiniz.

 -----------------------------------------------------------------
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 27, 2005, at 02:50 PM